Order Of play within blocks Marewa
             
HeretaungaBlocks Blocks


 Bye
Round 19.00 am

 F

 G

 2 v 5

 2 v 5

 3 v 7

 3 v 7

 1 v 4


     

 A & B

 G

 2 v 5

 1 v 4

 3 v 7


 1 v 4


 6

11.00 am

 H

 E

 2 v 5

 2 v 5

 3 v 7

 3 v 7

 1 v 5 C & D

 E

 2 v 5

 1 v 4

 3 v 7


 1 v 4


 6
Round 21.00 pm

 F

 G

 2 v 3

 2 v 3

 5 v 7

 5 v 7

 1 v 6


     

 A & B

 G

 2 v 3

 1 v 6

 5 v 7


 1 v 6


 4

3.00 pm

 H

 E

 2 v 3

 2 v 3

 5 v 7

 5 v 7

 1 v 6


     

 C & D

 E

 2 v 3

 1 v 6

 5 v 7


 1 v 6


 4
Round 39.00 am

 A

 B

 2 v 6

 2 v 6

 4 v 7

 4 v 7

 1 v 3 C & D

 B

 2 v 6

 1 v 3

 4 v 7


 1 v 3


 5

11.00 am

 E

 F

 2 v 6

 2 v 6

 4 v 7

 4 v 7

 1 v 3 G & H

 F

 2 v 6

 1 v 3

 4 v 7


 1 v 3


 5
Round 41.00 pm

 A

 B

 2 v 4

 2 v 4

 6 v 7

 6 v 7

 1 v 5 C & D

 B

 2 v 4

 1 v 5

 6 v 7


 1 v 5


 3

3.00 pm

 E

 F

 2 v 4

 2 v 4

 6 v 7

 6 v 7

 1 v 5 G & H

 F

 2 v 4

 1 v 5

 6 v 7


 1 v 5


 3
Round 59.00 am

 G

 H

 3 v 4

 3 v 4

 5 v 6

 5 v 6

 1 v 2 E & F

 H

 3 v 4

 1 v 2

 5 v 6


 1 v 2


 7

11.00 am

 C

 D

 3 v 4

 3 v 4

 5 v 6

 5 v 6

 1 v 2 A & B

 D

 1 v 2

 1 v 2

 5 v 6


 3 v 4


 7
Round 61.00 pm

 G

 H

 3 v 5

 3 v 5

 4 v 6

 4 v 6

 1 v 7 E & F

 H

 3 v 5

 1 v 7

 4 v 6


 1 v 7


 2

3.00 pm

 C

 D

 3 v 5

 3 v 5

 4 v 6

 4 v 6

 1 v 7 C & D

 E

 3 v 5

 1 v 7

 4 v 6


 1 v 7


2
Round 79.00 am

 D

 C

 3 v 6

 3 v 6

 4 v 5

 4 v 5

 2 v 7 H & E

 C

 3 v 6

 2 v 7

 4 v 5


 2 v 7


 1

11.00 am

 B

 A

 3 v 6

 3 v 6

 4 v 5

 4 v 5

 2 v 7 G & F

 A

 3 v 6

 2 v 7

 4 v 5


 2 v 7


 1